Miasma Drake

Miasma Drake

Design for a player-controlled dragon.